Fuktmåling

Anslagsvis 75% av alle byggskader har sammenheng med fukt eller virkningene av fukt. Fukt er medvirkende årsak til korrosjon, råte, muggsoppvekst, frostsprengning, telehiv, svinn, svelling og saltvandring i materialer og konstruksjoner.

Å ha kontroll på fuktproblematikk gjennom byggeperioden og når konstruksjoner tettes igjen er viktig for å unngå byggskader og usunt inneklima for brukere av bygningene. I teknisk forskrift med veiledning står det blant annet, at produkter og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging eller forsegling at det ikke oppstår problemer med soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing, samt at fuktinnholdet må måles for å kunne dokumentere at kravet er oppfylt.

Omega Akerholdt AS har personell med utdanning og lang erfaring i å kontrollere og komme med rådgivning i fukttekniske spørsmål, blant annet i forbindelse med prosjekter som skal sertifiseres i henhold til BREEAM-Nor. Alle målinger utføres i henhold til NS3511 og NS3512.

Fuktmåling 2
Thomas fuktmåling


Fukt i trekonstruksjoner

I Norge er bruk av treverk i bygninger og innemiljø svært vanlig. Både innebygde bærekonstruksjoner og heltrekonstruksjoner er mye i bruk og er fuktømfintlig ved eksponering for vær og vind gjennom byggeperioden. Spesielt bruk av heltre-elementer i bygg trenger særlig overvåking i byggeprosessen for å unngå skade/oppsprekking i elementene. Fuktig treverk gir også god grobunn for sopp og annen biologisk vekst og det er viktig å ha kontroll på fuktnivåer på kritiske steder før konstruksjoner lukkes.


Fukt i betong og avretningslag

Uttørking av betong og avretningslag kan ta svært lang tid. Å belegge slike flater uten å ha kontroll på fuktnivå vil kunne gi problemer med nedbrytning av limsjikt, luktproblematikk og at overflatebelegg løsner over tid. Slike skader er gjerne svært kostbare å utbedre når byggene er tatt i bruk.

Måling av fukt i betong og avretningslag krever spesiell kompetanse om målesteder, konstruksjonene, måleutstyr og prosedyrer for å få et pålitelig måleresultat.


Fukttekniske undersøkelser i forbindelse med vannskader

Ved vanninntrenging/lekkasjer i eksisterende bygg eller bygg under oppføring er det viktig at man så raskt som mulig får oversikt over omfang og får satt i gang tiltak for å begrense skadeomfang.

Omega Akerholdt AS har lang erfaring med å undersøke slike skader og kan komme med rådgivning i forhold til skadeutbedring og reparasjonsbeskrivelser.

Fuktlogging over tid

Fuktlogging brukes til å overvåke konstruksjoner over tid og kan benyttes til å følge med på uttørkingshastighet på konstruksjoner, overvåke risikokonstruksjoner og varsle ved eventuelle lekkasjer. Systemet er trådløst, svært fleksibelt og kan benyttes til å overvåke temperatur, luftfuktighet og fuktnivåer i tre- og betongkonstruksjoner. Signalene sendes via GSM nettet og målingene kan leses av fortløpende.

Løsningen gjør det mulig å følge med på om uttørkingen av konstruksjonene går i henhold til fremdriftsplan og gjør det mulig å sette inn eventuelle tiltak før det har gått for lang tid. Fuktlogging er en kostnadseffektiv måte å holde kontroll på uttørkingsprosessen uten å måtte foreta gjentatte fuktmålinger på stedet.

Fuktmåling 3
BREEAM_NOR_logo_green-01