Tetthetsmåling

Tetthetsmålinger i bygg utføres for å kontrollere bygningens klimaskjerm i forhold til luftlekkasjer. Luftlekkasjer av denne type kan ha stor betydning for bygningers energibruk, inneklima for brukere og bygningsdelers levetid.

Omega Akerholdt AS har bygningsinspektører med lang erfaring innen testing av alle typer bygg og gjennomfører hvert år mellom 1500 – 2000 trykktester.

Bjarne trykktester

TRYKKTESTING

Trykktesting utføres for å dokumentere at kravene til lekkasjetall i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) er tilfredsstilt og eventuelt tilfredsstille enda strengere krav til lufttetthet fra byggherre eller andre sertifiseringsordninger som BREEAM -Nor.

Vi har blant annet spesialkompetanse og lang erfaring i å teste:

  • Store bygg
  • Småhus
  • Spesialrom/isolater
  • Veggfelt/glassfelt/delområder

Termografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmelekkasjer i bygninger. Metoden måler overflatetemperatur og viser temperaturforskjeller på ulike bygningsdeler.

Vi utfører termografering av alle typer bygninger etter gjeldende standarder, og har omfattende kompetanse og erfaring i å termografere blant annet:

  • Klimaskjerm under byggeprosessen og ved ferdigbygg
  • Isolasjonsmangler
  • Kuldebroer
  • Fuktpåvisning
  • Gulvvarme
Termografering

Eirik i røyken

Røyktesting

Røyktest med røykgeneratorer er en rask og enkel måte for å avdekke luftlekkasjer mellom brannceller internt i bygninger. Kan også brukes ved visuell kontroll av ytterkonstruksjoner der termografering ikke er mulig på grunn av manglende temperaturdifferanse. Bruk av røyk er også svært effektivt til å avdekke utettheter i forbindelse med ventilasjonskanaler.

Dette er en ufarlig røyk, samme som benyttes på konsert og teater.

BREEAM_NOR_logo_green-01