Redelighet

Vi opptrer og kommuniserer med tydelighet, ærlighet og respekt.
Vi er bevisst på den rollen vi har som en objektiv lagspiller.

Omtenksomhet

Vi opptrer ansvarlig.
Vi bidrar til et godt og trivelig arbeidsmiljø som har en positiv virkning for våre kunder.

Entreprenørskap

Vi opptrer i alt vi gjør som om vi personlig eier Omega.
Vi ser nye muligheter.

Kundefokus

Vi lar kunden stå i sentrum.
Vi leverer våre tjenester slik at vi oppfyller kundens forventning.

Visjon

Våre fornøyde medarbeidere i forutsigbare omgivelser skaper vinnerkultur og gode kundeforhold som trygger arbeidsplassene. Ha respekt for kunden, vær inspirerende og hold løfter.

Forretningside

Vår forretningside er å levere spesialkompetanse innen lufttetthet i alle typer bygninger og konstruksjoner.

Strategi

Kompetanse på toppnivå. Kapasitet og leveringsdyktighet. Vekst gjennom kundens førstevalg.

Kvalitet

Omega Akerholdt erkjenner viktigheten av et implementert system for kvalitetssikring for alle sine ansatte, sine interne og eksterne aktiviteter og sine produkter og prosesser. Målsettingen skal være en kontinuerlig forbedring av alle våre prosesser.

Omega Akerholdt ledes av et styre og daglig leder. Ansvaret for at et utarbeidet styringssystem blir fulgt er lagt til bedriftens daglig leder. Videre er hver enkelt ansatt pålagt å følge rutiner og arbeidsmetoder nedfelt i selskapets kvalitetssikringssystem.

Alle ansatte skal til enhver tid være fokusert på:

 • å tilfredsstille oppdragsgivers krav og forventninger
 • at aktiviteter utføres i overensstemmelse med alle relevante krav og forskrifter
 • miljøriktige løsninger og prosesser
 • at helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter (HMS) planlegges, tilrettelegges og utføres på lik linje med alle andre aktiviteter

En overordnet målsetting er at våre produkter og tjenester skal være kundens førstevalg. Dette skal oppnås ved at alle våre produkter skal overgå kundens forventninger til både kvalitet og leveringstid.

 • utarbeide og vedlikeholde et dokumentasjonssystem som ivaretar alle krav rettet mot Helse, Miljø og Sikkerhet
 • gjøre organisasjonen kjent med overordnet miljøpolitikk

Miljø

Omega Akerholdt erkjenner viktigheten av et implementert system for miljøstyring av alle sine aktiviteter og prosesser. Dette av hensyn til sikkerhet for sine ansatte, for naturressursene og for globale omgivelser. Vi forplikter oss til, for alle ansatte, for samfunnet, for alle våre kunder og for våre omgivelser at vi til enhver tid skal sørge for at krav til helse, miljø og sikkerhet blir distribuert og forstått av alle i vår organisasjon.

Omega Akerholdt forplikter seg til et kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet i forbindelse med alle sine leveranser og ved alle aktiviteter knyttet til utvikling. Det skal alltid søkes forbedringer i prosess og utstyr.

Omega Akerholdt har fastsatt følgende prinsipper:

 • følge alle lover og regler med hensyn på Helse, Miljø og Sikkerhet
 • vedlikeholde et registreringssystem som dokumenter at ovennevnte følges
 • redusere avfall og forurensning til et absolutt minimum
 • redusere og helst unngå bruk av ikke-fornybare ressurser
 • utarbeide og vedlikeholde et dokumentasjonssystem som ivaretar alle krav rettet mot Helse, Miljø og Sikkerhet
 • gjøre organisasjonen kjent med overordnet miljøpolitikk

Etikk

Etikk og samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Alle selskapene i Omega tar hensyn til dette. Etikk er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene. Moral vil da vise hvordan vi i praksis følger normene og reglene. I sin virksomhet skal Omega rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Brudd på lover og etiske krav er en trussel mot selskapenes konkurransedyktighet og omdømme. Omega Akerholdt tiltrer “FNs verdenserklæring om menneskerettigheter” og siterer:

 • Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
 • Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.
 • Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.